Leverans-/allmänna villkor

Försäljning till konsument
Försäljning till näringsidkare

Försäljning till konsument via butik samt på distans

Dessa villkor (”Villkoren”) tillämpas när en privatperson i egenskap av konsument (”Köparen”) ingår avtal avseende köp eller leasing av fordon (”Bilen”) med Moberg Bil AB, 559072-8225, (”Säljaren”).

Säljaren och Köparen benämns gemensamt som ”Parterna”.

Villkoren innefattar dels köp i butik, dels köp som sker på distans, t.ex. via Säljarens hemsida www.mobergbil.se (”Hemsidan”) eller genom annat tillvägagångssätt som omfattas av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”DAL”). I de bestämmelser som enbart omfattar Köparen när denne genomför ett sådant distansköp där DAL är tillämplig benämns Köparen som ”Distans-köparen”.

För det fall Villkoren ger upphov till frågor är Köparen välkommen att kontakta Säljaren via telefonnummer 031-55 05 50 eller via e-postadressen info@mobergbil.se. För utförligare kontaktuppgifter hänvisas till avsnitt 12 nedan och för ytterligare information hänvisas till Hemsidan.

1. INLEDNING

1.1 Genom en beställning av Bilen bekräftar Köparen att denne har läst och är införstådd med innebörden av Villkoren samt att Köparen godkänner tillämpningen av Villkoren.

1.2 Villkoren kompletterar mellan Parterna ingånget avtal om köp av Bilen (”Köpeavtalet”) och ska finnas tillgängliga för Köparen innan Köpeavtalet ingås. Säljaren förbehåller sig rätten att löpande göra ändringar i Villkoren. Ev. ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Hemsidan.

1.3 Villkoren vid datum för Köpeavtalets ingående är tillämpliga i förhållande till köpet av Bilen.

1.4 För att Distans-köparen ska kunna genomföra ett köp av Bilen via Hemsidan måste denne acceptera Villkoren. Köp via Hemsidan får endast ske av personer som har fyllt 18 år. För att kunna genomföra ett köp via Hemsidan krävs registrering med BankID.

1.5 Köpeavtalet är bindande när det har undertecknats av Köparen samt av en behörig företrädaren för Säljaren. Köparen erhåller i anslutning till undertecknandet en kopia av Köpeavtalet.

1.6 För det fall Distans-köparen genomför ett köp av Bilen via Hemsidan, ska Köpeavtalet anses uppkomma och vara bindande när Säljaren har bekräftat beställningen genom Köpeavtalet . Köparen åtar sig att alltid kontrollera att de uppgifter som framgår av Köpeavtalet är korrekta. Köpeavtalet utgör Köparens kvitto och det är för Köparen fördelaktigt om denne sparar Köpeavtalet för ev. kontakter med Säljarens kundtjänst.

1.7 Säljaren garanterar att Bilen inte är belastad med skatteskulder samt att ev. restskulder inte kommer att belasta Köparen.

2. BETALNING, FINANSIERING M.M.

Pris

2.1 Vid köp av Bilen gäller de priser som framgår av Hemsidan alternativt i butiken vid köptillfället. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och är inkl. moms. Priserna inkluderar inte betalningsoch/ eller fraktavgifter, som kan tillkomma. Sådana avgifter ska dock framgå separat. Köparens slutliga pris – inkl. samtliga avgifter – framgår av Köpeavtalet. Säljaren har rätt att ta betalt – delsumma eller totalsumma – i direkt anslutning till köpet om inte avbetalning eller annat betalsätt ska tillämpas enligt Köpeavtalet.

Prisändringar

2.2 I det fall skatter, tullar eller offentliga avgifter höjs efter Köpeavtalets ingående och detta påverkar det avtalade priset ska Köparen betala ett pristillägg som motsvarar höjningen, om den totala höjningen överstiger 1 000 kronor. För det fall skatter, tullar eller offentliga avgifter sänks efter Köpeavtalets ingående ska detta komma Köparen till godo genom minskning av det avtalade priset, om den totala sänkningen överstiger 1 000 kronor.

2.3 Köparen har rätt att frånträda Köpeavtalet utan kostnad om Säljaren kräver en högre höjning än vad som motsvarar:
(a) 2 % av det avtalade priset om det avtalade priset understiger 7,5 prisbasbelopp;
eller
(b) 4 % av det avtalade priset om det avtalade priset överstiger 7,5 prisbasbelopp.

2.4 Om en prishöjning uppkommer av en annan orsak, vilken ligger utanför Säljarens kontroll, och om denna inte heller har kunnat förutses och inträffar mer än 4 månader från Köpeavtalets ingående ska Köparen betala ett pristillägg som motsvarar höjningen. Om pristillägget överstiger 4 % av det avtalade priset har Köparen dock rätt att frånträda köpet. En sänkning av priset ska komma Kunden till godo genom ett prisavdrag med motsvarande belopp.

2.5 Efter Leveransdatum (definierat i punkt 3.3 nedan) får en prishöjning inte ske förutsatt att leveransförseningen inte beror på orsaker utanför Säljarens kontroll som Säljaren skäligen inte har kunnat förväntas ha räknat med och vars följder Säljaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Betalsätt

2.6 Betalning sker genom betalningstjänsten Zaver. Tillgängliga betalsätt är banköverföring, kortbetalning, avbetalning, faktura och leasing. Säljaren förbehåller sig rätten att inte vid varje tillfälle erbjuda samtliga betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det betalsätt som Köparen har valt inte fungerar vid betalning.

2.7 Säljarens samarbetspartners DNB Finans, Santander Consumer Bank, Wasa Kredit, Zaver och Svea Ekonomi tillhandahåller finansieringslösningar. Köparen bör läsa igenom aktuella villkor i anslutning till sådan finansiering och vara införstådd med dessa innan köp av Bilen genomförs.

2.8 Vid tillämpning av betalsätten faktura, avbetalning och leasing kan Säljaren och/eller Säljarens samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning, vilket Köparen i sådana fall kommer att upplysas om.

2.9 För det fall Parterna har överenskommit om att tillämpa avbetalning kommer Köparen erhålla möjlighet att ta del av gällande kredit- och avbetalningsvillkor innan köpet ingås.

Garantier

2.10 Köparen erhåller i anslutning till köp av Bilen den garanti som framgår av Köpeavtalet. Säljaren kan erbjuda ett antal alternativa garantier, vilka bl.a. presenteras på Säljarens hemsida, se www.mobergbil.se/faq för ytterligare information.

Betalningsdröjsmål

2.11 Om leverans av Bilen har skett, eller Bilen finns tillgänglig för avhämtning, och Köparen inte har erlagt full betalning senast den dag då leverans äger rum alternativt Bilen är tillgänglig för avhämtning och dröjsmålet inte beror på Säljaren, har Säljaren rätt att kräva betalning och dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). Om Köparens dröjsmål utgör ett väsentligt avtalsbrott eller om det står klart att Köparen inte kommer att kunna betala eller om Köparen inte betalar inom av Säljaren fastställd tilläggstid har Säljaren rätt att häva köpet.

2.12 Vid hävning p.g.a. Köparens betalningsdröjsmål har Säljaren rätt till skadestånd i enlighet med konsumentköplagen (2022:260).

Varudeklarering av Bilen

2.13 Bilen varudeklareras enligt Konsumentverkets riktlinjer för varudeklaration av begagnade personbilar. Riktlinjerna innehåller krav som Konsumentverket finner väsentliga ur konsumentsynpunkt, vilka har utarbetats efter överläggningar med Motorbranschens Riksförbund (MRF). Med begagnad personbil menas bil, inrättad för befordran av personer, som har körts över 1 000 mil. Säljaren tillhandahåller varudeklaration för Bilen på Köparens förfrågan.

Ägandeövergång och registrering

2.14 Säljaren är sakrättslig ägare av Bilen till dess Köparen har fullgjort samtliga avtalade åtaganden. Säljaren ansvarar dock för att Köparen omgående registreras som ägare av Bilen hos Transportstyrelsen samt att Bilen är besiktigad, om inte annat har överenskommits.

2.15 Köparen ansvarar för att Bilen är försäkrad dagen för leverans eller senast när Bilen tas i trafik. Köparen ansvarar därtill för samtliga kostnader relaterade till registrering och besiktning, vilka ska framgå av Köpeavtalet.

Leasing

2.16 För det fall Köparen har ingått ett leasingavtal är Säljaren endast återförsäljare av Bilen och leasingavtalet ingås istället mellan Köparen och aktuellt leasingbolag. M.h.t. att Säljare endast är återförsäljare av Bilen gäller Säljarens villkor endast fram till den tidpunkt då leasingavtalet aktiveras, därefter ska leasingbolagets villkor tillämpas. Avseende Distans-köpare är detta som utgångspunkt 14 kalenderdagar efter det att Distans-köparen har mottagit Bilen.

3. LEVERANS

3.1 Om inget annat framgår av Köpeavtalet ska Bilen levereras till Köparen inom skälig tid. Med leverans ska även förstås Säljarens tillgängliggörande av Bilen för hämtning.

3.2 Om Parterna inte har överenskommit om annat ska Köparen hämta Bilen på av Säljaren angiven adress. Säljaren ska hålla Bilen tillgänglig och redo för hämtning av Köparen det eller de datum som framgår av Köpeavtalet.

Om Köparen önskar leverans av Bilen

3.3 För det fall Parterna har överenskommit om att Säljaren ska transportera Bilen till Köparen (”Hemleverans”) ska det ske i enlighet med det beräknade leveransdatum som framgår av Köpeavtalet (”Leveransdatum”). Hemleverans ska ske till den adress som Parterna har överenskommit om och som framgår av Köpeavtalet. För det fall Köparen önskar ändra plats för Hemleverans, alternativt Leveransdatum, ska denne omedelbart kontakta Säljaren. Säljaren ska i den mån som det är möjligt försöka tillmötesgå Köparens önskemål om sådan ändring. Ev. tillkommande kostnader i anledning av sådan ändring ska bäras av Köparen.

3.4 Köparen har rätt till kostnadsfri Hemleverans om Parterna skriftligen har överenskommit om detta. För det fall Köparen inte har rätt till kostnadsfri Hemleverans presenteras aktuella transportkostnader för Köparen.

Allmänt vid leverans

3.5 I det fall leveransen av Bilen är försenad ska Säljaren utan dröjsmål underrätta Köparen om förseningen.

3.6 Om förseningen är av väsentlig betydelse för Köparen, eller om Köparen före Köpeavtalets ingående har meddelat Säljaren att leverans av Bilen senast en viss dag varit avgörande för att Köparen skulle ingå Köpeavtalet, får Köparen häva köpet om denne meddelar Säljaren detta inom skälig tid efter Säljarens underrättelse om förseningen. Detsamma gäller om Säljaren meddelar att Bilen inte kommer att levereras.

3.7 Om det inte är möjligt att leverera Bilen, p.g.a. de förutsättningar som anges i konsumentköplagen, är Säljaren inte skyldig att leverera Bilen. Köparen har rätt att hålla inne betalning vid Säljarens dröjsmål.

4. ÅNGERRÄTT

Distans-köparens rätt att frånträda Köpeavtalet

4.1 Distans-köparen har rätt att frånträda Köpeavtalet genom att till Säljaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 kalenderdagar från den dag som Distans-köparen har fått Bilen i besittning (”Tidsfristen”). För det fall Distans-köparen önskar nyttja aktuell ångerrätt kan denne, efter föregående begäran därom, erhålla en blankett för ångerrätt från Säljaren. Av Distans-köparen ifylld blankett för ångerrätt kan förslagsvis översändas till e-postadressen info@mobergbil.se. Distans-köparens meddelande om ångerrätt har skett i rätt tid om denne har lämnat meddelandet inom Tidsfristen.

4.2 För det fall Distans-köparen på ett korrekt sätt har frånträtt Köpeavtalet enligt ovan kommer Säljaren – efter det att denne har bekräftat mottagandet av Distans-köparens meddelande om utövandet av ångerrätten – att återbetala det belopp som Säljaren har erhållit från Distansköparen avseende Bilen, inkl. den kostnad som Distans-köparen har erlagt för ev. Hemleverans, med avdrag för ev. värdeminskning som ska bäras av Distans-köparen enligt vad som anges nedan. Återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar räknat från det datum då meddelandet om utövandet av ångerrätten lämnades till Säljaren. Säljaren förbehåller sig dock rätten att innehålla aktuell återbetalning till dess att Säljaren har mottagit Bilen.

4.3 Distans-köparen svarar för att Bilen återlämnas till Säljaren utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 kalenderdagar från den dag då Distansköparen meddelade sitt utövande av ångerrätten enligt ovan. Distans-köparen ska på egen hand, alternativt genom att kontakta Säljaren för bokning av återsändande av Bilen via Säljaren, återlämna Bilen till av Säljaren angiven returplats. Köparen är skyldig att betala kostnaderna för återsändandet av Bilen.

Beräkning av värdeminskningsavdrag

4.4 För det fall Distans-köparen nyttjar sin ångerrätt enligt ovan är denne ansvarig för Bilens värdeminskning i den mån som värdeminskningen beror på att Distans-köparen har hanterat/ brukat Bilen i större omfattning än vad som har varit nödvändigt för att fastställa Bilens art, egenskaper eller funktioner. Detta värdeminskningsavdrag motsvarar differensen mellan Bilens värde vid återlämnandet av Bilen och Bilens värde den dag då Bilen levererades till Distansköparen. Vid beräkningen av värdeminskningsavdraget beaktas försämring av Bilens skick t.ex. p.g.a. att husdjur har vistats i Bilen, att rökning har skett i Bilen, antal körda mil (Distans- köparen anses som en utgångspunkt ha hanterat/brukat Bilen i större omfattning än vad som har varit nödvändigt för att fastställa Bilens art, egenskaper eller funktioner om denne har kört mer än 30 mil) och om Bilen i övrigt har skadats utvändigt och/eller invändigt. Vid fastställandet av värdeminskningsavdraget kommer en utvändig och invändig kontroll av Bilen att genomföras för att undersöka huruvida samtliga väsentliga funktioner fungerar och så att Bilen inte har några väsentliga brister. Säljaren avgör värdeminskningsavdragets storlek.

5. RISKÖVERGÅNG OCH FELANSVAR

5.1 För det fall Köparen ska hämta Bilen ska Bilen anses överlämnad till Köparen i anslutning till att Köparen får Bilen i sin besittning. För det fall Parterna är överens om Hemleverans, ska Bilen anses överlämnad när Bilen finns tillgänglig på den adress som framgår av Köpeavtalet och Köparen, eller någon till denne behörig företrädare, mottar nycklarna till Bilen.

5.2 Bilen ska ha de egenskaper och vara av den kvalitet som följer av Köpeavtalet. Säljaren ansvarar för fel enligt de bestämmelser som följer av konsumentköplagen.

5.3 Säljaren ansvarar för de fel på Bilen som finns vid leveransen. Fel som visar sig inom 2 år från leveransen ska anses vara fel som Säljaren svarar för om inte Säljaren påvisar något annat eller detta är oförenligt med Bilens eller felets art. Som exempel kan nämnas att Säljaren inte svarar för fel som denna kan visa har uppstått till följd av Bilens ålder eller körsträcka. Om felet visar sig senare än 2 år efter leveransen av Bilen svarar Säljaren endast för felet om Köparen gör sannolikt att felet förelåg vid leveransen av Bilen eller om Säljaren har lämnat särskild garanti.

5.4 Säljaren ansvarar inte för fel eller skada som har orsakats av Köparen p.g.a. exempelvis bristfälligt underhåll eller oriktig hantering. Som fel räknas inte heller normalt slitage.

6. REKLAMATION OCH PÅFÖLJDER VID FEL

Reklamation

6.1 Köparen ska reklamera fel till Säljaren inom skälig tid från den tidpunkt då Köparen har upptäckt eller skäligen borde ha upptäckt det aktuella felet. En reklamation som har gjorts till Säljaren inom 2 månader efter det att Köparen har upptäckt felet ska alltid anses ha inkommit till Säljaren i rätt tid.

6.2 Reklamationen bör ske skriftligen och innehålla uppgift om Köparens namn och personnummer, Bilens registreringsnummer samt en beskrivning av aktuellt fel. Reklamationen kan förslagsvis översändas till e-postadressen info@mobergbil.se.

6.3 Köparen förlorar rätten att göra gällande fel om denne reklamerar för sent. Reklamerar Köparen inte inom 2 månader från utgången av tidsperioden för Säljarens felansvar, vilket är 3 år från tidpunkten för leverans av Bilen till Köparen, förlorar Köparen rätten att åberopa felet om inte annat följer av lämnade garantier, Köpeavtalet eller annan utfästelse.

6.4 Vad som anges i punkt 6.3 ovan gäller inte om Köparen har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder, alternativt om felet utgör en sådan allvarlig brist att det medför påtaglig fara för liv eller hälsa.

Påföljder vid fel

6.5 Köparen har vid konstaterat fel rätt att fritt välja mellan avhjälpande eller omleverans förutsatt att begärd åtgärd är möjlig och detta kan ske utan oskälig kostnad för Säljaren. Säljaren har vidare rätt att avhjälpa felet eller att omleverera även om Köparen kräver prisavdrag eller hävning, förutsatt att det sker på Säljarens bekostnad, inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Köparen.

6.6 Köparen har rätt att kräva prisavdrag som svarar mot felet eller att häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan väsentlig olägenhet för Köparen. Detsamma gäller om felet kvarstår trots avhjälpande eller omleverans. Om felet m.h.t. Bilens karaktär och omständigheterna i övrigt är allvarligt, har Köparen rätt till prisavdrag eller hävning utan föregående försök till avhjälpande eller omleverans. Köparen får inte häva köpet om Säljaren visar att felet är ringa.

6.7 Vid hävning ska Köparen återlämna Bilen mot att Säljaren återbetalar köpeskillingen jämte ränta (Riksbankens referensränta + 2 % under innehavstiden). Säljaren har rätt till ersättning för den nytta som Köparen har haft av Bilen. Vid bedömningen av om Köparen ska betala ersättning för sådan nytta ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter som Köparen har haft. I normalfallet beräknas ersättning för sådan nytta till summan av 0,5 % av köpeskillingen per månad sedan leveransen och 0,5 % av köpeskillingen per körda 100 mil sedan leveransen. Köparen ska efter avräkning erhålla minst ett belopp som ger Köparen möjlighet att köpa en felfri bil, som beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade Bilen.

6.8 Köparen har rätt till ersättning i enlighet med konsumentköplagen för skada som har uppkommit till följd av att Bilen är felaktig eller för att Säljaren har varit i dröjsmål med leverans. Skadeståndet omfattar inte förlust i näringsverksamhet. Köparen är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa ev. skada.

7. INBYTESBIL

7.1 I det fall Köparen vid köp eller leasing har bytt in en bil garanterar Köparen att inbytesbilen inte har några för Köparen kända fel, utöver dem som Köparen uttryckligen informerar Säljaren om. Köparen ska vidare till Säljaren lämna uppgifter om ev. reparationer som har utförts på Bilen och/eller huruvida Bilen tidigare varit behäftad med kända fel eller skador.

7.2 Köparen garanterar att inbytesbilen är Köparens egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att den står som säkerhet för den skuld som anges i Köpeavtalet. I det fall skulden skulle vara högre än vad Köparen har uppgett sänks nettopriset på inbytesbilen med motsvarande belopp.

7.3 Inbytesbilen ska lämnas till Säljaren i samma skick som den var vid värderingstillfället, om inget annat har avtalats.

7.4 Om inbytesbilen är i påtagligt annorlunda skick, än vid värderingstillfället, kan Säljaren kräva omvärdering, dock inte enbart p.g.a. förändrad körsträcka om denna förändring understiger 150 mil i jmf. med vad som var fallet vid värderingstillfället. Avdrag görs i sådana fall med 10 kronor per mil, om inte annat belopp har avtalats. Part har också rätt att kräva omvärdering av inbytesbilen om värdet av inbytesbilen, direkt eller indirekt, påverkas genom ändringar i skatter eller liknande myndighetsbeslut med mer än 2 %, dock minst 2 000 kronor.

7.5 Köparen ska betala fordonsskatt, trängselskatt, försäkringar och andra avgifter t.o.m. det datum som inbytesbilen lämnas till Säljaren. Kunden garanterar vidare att inbytesbilen inte är belastad med obetalda skatter eller avgifter vid inlämningstillfället.

8. SÄLJARENS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID AVBESTÄLLNING INNAN LEVERANS AV BILEN

8.1 Köparen har rätt att avbeställa Bilen utan extra kostnad om det sker innan ett bindande Köpeavtal har ingåtts. Om avbeställning sker efter det att ett bindande Köpeavtal har ingåtts men innan leverans har Säljaren rätt till ersättning.

8.2 Om Köparen avbeställer Bilen inom 1 vecka efter det att ett bindande Köpeavtal har ingåtts har Säljaren som utgångspunkt rätt till ersättning med 1,5 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kronor. Har Bilen försetts med extrautrustning ska Köparen dessutom ersätta Säljarens kostnader för på- och avmontering av utrustningen och övriga kostnader med anledning av detta.

8.3 Om Köparen avbeställer Bilen efter att 1 vecka har passerat sedan ett bindande Köpeavtal har ingåtts har Säljaren som utgångspunkt rätt till ersättning med 7 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kronor. Detta gäller dock inte i nedanstående situationer.

8.4 Om Säljaren inte utan betydande förluster kan sälja Bilen vidare till en annan kund eller om Bilens pris överstiger 7,5 prisbasbelopp har Säljaren vid avbeställning rätt till ersättning med 15 % av Bilens pris om Köparen avbeställer Bilen senare än 1 vecka efter det att ett bindande Köpeavtal har ingåtts.

8.5 Om den avbeställda Bilens pris understiger 7,5 prisbasbelopp har Säljaren inte rätt till ersättning om orsaken till avbeställningen beror på att Köparen efter Köpeavtalets ingående utan egen skuld har råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom t.ex. arbetslöshet, sjukdom, dödsfall och Säljaren har underrättats om avbeställningen utan onödigt dröjsmål.

8.6 Vad som föreskrivs i detta avsnitt 8 ska ej äga tillämpning vid Distans-köparens nyttjande av ångerrätten.

9. PERSONUPPGIFTER OCH LÄNKAR

9.1 Köparen garanterar att lämnade personuppgifter är korrekta samt fullständiga och Säljaren ansvarar inte för ev. felaktigt lämnade uppgifter. Säljaren värnar om Köparens personliga integritet och personuppgifter samt eftersträvar en hög nivå av skydd för personuppgifter och använder därför personuppgifterna på ett omsorgsfullt sätt. För Säljarens behandling av personuppgifter gäller Säljarens integritetspolicy, som finns tillgänglig på https://mobergbil.se/gdpr.

9.2 Säljaren kan hänvisa till hemsidor som ligger utanför Säljarens kontroll. Även om Säljaren försöker att säkerställa att Säljaren endast hänvisar till hemsidor som delar Säljarens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter ansvarar inte Säljaren för skydd av information eller personuppgifter som tillhandahålls/behandlas på sådana andra hemsidor.

10. FORCE MAJEURE OCH RESERVATION

10.1 Säljaren är befriad från att fullgöra de förpliktelser som åligger Säljaren vid omständigheter som Säljaren inte har kunnat råda över, såsom, men inte begränsat till, allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, epidemi/pandemi, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänst/vara från underleverantör p.g.a. omständighet som här angetts eller liknande händelser.

10.2 Säljaren reserverar sig för ev. felskrivningar, lagersaldo, prisjusteringar och dylikt.

11. KLAUSULERS GILTIGHET M.M.

11.1 Om en eller flera bestämmelser är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka övriga bestämmelsers giltighet.

11.2 För det fall specifik reglering saknas ska utfyllnad av Villkoren ske genom tillämpning av relevant lagstiftning såsom konsumentköplagen och DAL.

11.3 Tvist ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion mellan Parterna. I händelse av tvist kan Köparen även vända sig till konsumentvägledning eller Allmänna reklamationsnämnden, se www.arn.se för ytterligare information därom. För det fall Parterna inte kan nå en samförståndslösning ska tvisten avgöras av allmän domstol och i enlighet med svensk rätt.

12. KONTAKTUPPGIFTER

Moberg Bil AB
Hildedalsgatan 1, 417 05 Göteborg
031-55 05 50
info@mobergbil.se
www.mobergbil.se

Försäljning till konsument
Försäljning till näringsidkare

Försäljning till näringsidkare via butik samt på distans

Dessa villkor (”Villkoren”) tillämpas när en näringsidkare (”Köparen”) ingår avtal avseende köp eller leasing av fordon (”Bilen”) med Moberg Bil AB, 559072-8225, (”Säljaren”).

Säljaren och Köparen benämns gemensamt som ”Parterna”.

Villkoren innefattar dels köp i butik, dels köp som sker på distans, t.ex. via Säljarens hemsida www.mobergbil.se (”Hemsidan”).

För det fall Villkoren ger upphov till frågor är Köparen välkommen att kontakta Säljaren via telefonnummer 031-55 05 50 eller via e-postadressen info@mobergbil.se. För utförligare kontaktuppgifter hänvisas till avsnitt 11 nedan och för ytterligare information hänvisas till Hemsidan.

1. INLEDNING

1.1 Genom en beställning av Bilen bekräftar Köparen att denne har läst och är införstådd med innebörden av Villkoren samt att Köparen godkänner tillämpningen av Villkoren.

1.2 Villkoren kompletterar mellan Parterna ingånget avtal om köp av Bilen (”Köpeavtalet”). Säljaren förbehåller sig rätten att löpande göra ändringar i Villkoren. Ev. ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Hemsidan.

1.3 Villkoren vid datum för Köpeavtalets ingående är tillämpliga i förhållande till köpet av Bilen.

1.4 Köpeavtalet är bindande när det har undertecknats av Köparen samt av en behörig företrädare för Säljaren. Köparen erhåller i anslutning till undertecknandet en kopia av Köpeavtalet.

1.5 För det fall Köparen genomför ett köp av Bilen via Hemsidan, ska Köpeavtalet anses uppkomma och vara bindande när Säljaren har bekräftat beställningen genom Köpeavtalet. Köparen åtar sig att alltid kontrollera att de uppgifter som framgår av Köpeavtalet är korrekta. Köpeavtalet utgör Köparens kvitto, det är för Köparen fördelaktigt om denne sparar Köpeavtalet för ev. kontakter med Säljarens kundtjänst.

1.6 Säljaren garanterar att Bilen inte är belastad med skatteskulder samt att ev. restskulder inte kommer att belasta Köparen.

2. BETALNING, FINANSIERING M.M.

Pris

2.1 Vid köp av Bilen gäller de priser som framgår av Hemsidan alternativt i butiken vid köptillfället. Pris anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar inte betalnings- och/eller fraktavgifter, som kan tillkomma. Köparens slutliga pris – inkl. samtliga avgifter – framgår av Köpeavtalet. Säljaren har rätt att ta betalt – delsumma eller totalsumma – i direkt anslutning till köpet om inte avbetalning eller annat betalsätt ska tillämpas enligt Köpeavtalet.

Prisändringar

2.2 I det fall skatter, tullar eller offentliga avgifter höjs efter Köpeavtalets ingående och detta påverkar det avtalade priset ska Köparen betala ett pristillägg som motsvarar höjningen, om den totala höjningen överstiger 1 000 kronor. För det fall skatter, tullar eller offentliga avgifter sänks efter Köpeavtalets ingående ska detta komma Köparen till godo genom minskning av det avtalade priset, om den totala sänkningen överstiger 1 000 kronor.

2.3 Om en prishöjning uppkommer av en annan orsak, vilken ligger utanför Säljarens kontroll, och om denna inte heller har kunnat förutses och inträffar mer än 4 månader från Köpeavtalets ingående ska Köparen betala ett pristillägg som motsvarar höjningen.

2.4 Efter Leveransdatum (definierat i punkt 3.4 nedan) får en prishöjning inte ske förutsatt att leveransförseningen inte beror på orsaker utanför Säljarens kontroll som Säljaren skäligen inte har kunnat förväntas ha räknat med och vars följder Säljaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Betalsätt

2.5 Betalning sker genom betalningstjänsten Zaver. Tillgängliga betalsätt är banköverföring, kortbetalning, avbetalning, faktura och leasing. Säljaren förbehåller sig rätten att inte vid varje tillfälle erbjuda samtliga betalsätt, alternativt att ändra betalsätt om det betalsätt som Köparen har valt inte fungerar vid betalning.

2.6 Säljarens samarbetspartners DNB Finans, Santander Consumer Bank, Wasa Kredit, Zaver och Svea Ekonomi tillhandahåller finansieringslösningar. Köparen bör läsa igenom aktuella villkor i anslutning till sådan finansiering och vara införstådd med dessa innan köp av Bilen genomförs.

2.7 Vid tillämpning av betalsätten faktura, avbetalning och leasing kan Säljaren och/eller Säljarens samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning, vilket Köparen i sådana fall kommer att upplysas om.

2.8 För det fall Parterna har överenskommit om att tillämpa avbetalning kommer Köparen att erhålla möjlighet att ta del av gällande kredit- och avbetalningsvillkor innan köpet ingås.

Garantier

2.9 Köparen erhåller i anslutning till köp av Bilen den garanti som framgår av Köpeavtalet. Säljaren kan erbjuda ett antal alternativa garantier, vilka bl.a. presenteras på Säljarens hemsida, se www.mobergbil.se/faq för ytterligare information.

Betalningsdröjsmål

2.10 Om leverans av Bilen har skett, eller Bilen finns tillgänglig för avhämtning, och Köparen inte har erlagt full betalning senast den dag då leverans äger rum, alternativt senast det datum som framgår av Köpeavtalet om sådant datum har angetts, och dröjsmålet inte uppenbart beror på Säljaren, har Säljaren rätt att kräva betalning och dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). För det fall Köparens dröjsmål kvarstår i 3 bankdagar har Säljaren rätt att häva köpet och att därefter omedelbart sälja Bilen till en annan köpare utan att informera Köparen därom.

2.11 Vid hävning p.g.a. Köparens betalningsdröjsmål har Säljaren rätt till skadestånd för direkta och indirekta skador. Detta innefattar att Köparen ska ersätta Säljaren för samtliga kostnader som uppstår i anslutning till hävningen såsom, men inte begränsat till, förvaring, transport, nödvändiga reparationer, försäljningskostnader som uppstår i anslutning till ny försäljning, försäkringar och rekond.

Ägandeövergång och registrering

2.12 Säljaren är sakrättslig ägare av Bilen till dess Köparen har fullgjort samtliga avtalade åtaganden. Säljaren ansvarar dock för att Köparen omgående registreras som ägare av Bilen hos Transportstyrelsen samt att Bilen är besiktigad, om inte annat har överenskommits.

2.13 Köparen ansvarar för att Bilen är försäkrad dagen för leverans eller senast när Bilen tas i trafik. Köparen ansvarar därtill för samtliga kostnader relaterade till registrering och besiktning.

Leasing

2.14 För det fall Köparen har ingått ett leasingavtal är Säljaren endast återförsäljare av Bilen och leasingavtalet ingås istället mellan Köparen och aktuellt leasingbolag. M.h.t. att Säljare endast är återförsäljare av Bilen gäller Säljarens villkor endast fram till den tidpunkt då leasingavtalet aktiveras, därefter ska leasingbolagets villkor tillämpas.

3. LEVERANS

3.1 Om inget annat framgår av Köpeavtalet ska Bilen levereras till Köparen inom skälig tid. Med leverans ska även förstås Säljarens tillgängliggörande av Bilen för hämtning.

Om Köparen önskar hämta Bilen

3.2 Säljaren ska hålla Bilen tillgänglig och redo för hämtning av Köparen i enlighet med det datum som framgår av Köpeavtalet. Hämtning ska ske på av Säljaren angiven adress. Säljaren förbehåller sig rätten att vid behov justera överenskommet datum utan att en sådan åtgärd ska anses utgöra en försening. Säljaren ska, om sådan justering av datum sker, underrätta Köparen om detta samt ange ett nytt preliminärt datum. Köparen har inte rätt till ersättning för några kostnader som uppstår p.g.a. justerat datum.

3.3 Om Köparen inte hämtar Bilen inom tio kalenderdagar från överenskommet datum har Säljaren rätt att häva Köpeavtalet och därtill begära skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning.

Om Köparen önskar leverans av Bilen

3.4 För det fall Parterna har överenskommit om att Säljaren ska transportera Bilen till Köparen (”Hemleverans”) ska det ske i enlighet med det beräknade leveransdatum som framgår av Köpeavtalet (”Leveransdatum”). Hemleverans ska ske till den adress som Parterna har överenskommit om och som framgår av Köpeavtalet. För det fall Köparen önskar ändra plats för Hemleverans och/eller Leveransdatum ska Köparen omedelbart kontakta Säljaren. Säljaren ska i den mån som det är möjligt försöka tillmötesgå Köparens önskemål om sådan ändring. Ev. tillkommande kostnader i anledning av sådan ändring ska bäras av Köparen.

3.5 Säljaren förbehåller sig rätten att vid behov justera Leveransdatum utan att en sådan åtgärd anses utgöra en försening. Säljaren ska, om justering av Leveransdatum sker, underrätta Köparen om detta samt ange ett nytt Leveransdatum. Köparen har inte rätt till ersättning för kostnader som uppstår p.g.a. justerat Leveransdatum så länge inte Parterna har överenskommit om annat.

3.6 Köparen har rätt till kostnadsfri Hemleverans om Parterna skriftligen har överenskommit om detta i Köpeavtalet.

3.7 För det fall Parterna skriftligen i Köpeavtalet har överenskommit om att kostnadsfri Hemleverans ska ske men den adress som Hemleverans ska ske till återfinns längre än 50 mil från lokalen där Bilen befinner sig, ska Köparen betala för den del av transporten som överstiger 50 mil om inte Parterna har överenskommit om annat.

Allmänt vid leverans

3.8 I det fall leveransen av Bilen är försenad ska Säljaren utan dröjsmål underrätta Köparen om förseningen.

3.9 Om förseningen beror på grov vårdslöshet/oaktsamhet från Säljarens sida och är av väsentlig betydelse för Köparen, får denne häva köpet om Köparen inom skälig tid efter underrättelsen meddelar Säljaren om detta. Köparen är skyldig att betala ev. kostnader för återsändande av Bilen.

3.10 För det fall Köparen är förhindrad att hämta alternativt motta Bilen på överenskommet datum ska Köparen snarast underrätta Säljaren om detta. För det fall sådant meddelande uteblir, alternativt kommer Säljaren tillhanda i nära anslutning till leveransen, ska Köparen svara för de ev. kostnader som uppstår för Säljaren i anledning därav.

4. RISKÖVERGÅNG OCH FELANSVAR

4.1 För det fall Köparen ska hämta Bilen ska Bilen anses överlämnad till Köparen i anslutning till att Köparen får Bilen i sin besittning, alternativt för det fall Köparen använder transportföretag, när transportören mottar Bilen. För det fall Parterna är överens om Hemleverans, ska Bilen anses överlämnad när Bilen finns tillgänglig på den adress som framgår av Köpeavtalet på angivet Leveransdatum. Säljaren ansvarar för skador och fel på Bilen fram till överlämnandet.

4.2 Säljaren är skyldig att upplysa om ev. väsentliga fel som denne känner till. I övrigt ansvarar Säljaren endast för fel som beror på Säljarens grova vårdslöshet/oaktsamhet.

4.3 Köparen är införstådd med att Bilen är begagnad samt att Bilen levereras i befintligt skick. Köparen godtar att Bilens skick inte motsvarar nyskick och är medveten om att befogade förväntningar på Bilens skick sänks med anledning av att Bilen är begagnad. Köparen har uppmanats att noggrant undersöka Bilen före leverans i den mån detta är möjligt. En betydande undersökningsplikt åligger Köparen.

5. REKLAMATION OCH PÅFÖLJDER VID FEL

Reklamation

5.1 Köparen ska reklamera fel inom 2 veckor från det att Köparen har märkt eller borde ha märkt aktuell skada eller fel och i vart fall inom 2 år från leverans av Bilen. Uteblir sådan reklamation förlorar Köparen sin rätt att reklamera förutsatt att inte Säljaren eller någon av dennes samarbetspartners har lämnat en garanti vilken förlänger denna tidsfrist.

5.2 Reklamation enligt ovan ska ske skriftligen och innehålla namn, personnummer, registreringsnummer på Bilen samt en beskrivning av aktuellt fel. Reklamationen ska översändas till Säljarens e-postadress info@mobergbil.se.

Påföljder vid fel

5.3 Vid ev. fel har Säljaren rätt att avhjälpa felet eller att omleverera. Säljaren kan medge prisavdrag eller häva köpet ifall avhjälpande eller omleverans blir oskäligt dyrt. Om ett väsentligt fel kvarstår efter 3 avhjälpningsförsök har Köparen rätt att häva köpet. Ingen ränta utgår ifall köpet hävs. Säljaren har rätt att från köpeskillingen göra avdrag för nytta med 0,5 % av Bilens pris per månad från leverans + 0,5 % av Bilens pris per körda 100 mil. Säljaren är aldrig skyldig att betala mer för den återlämnade Bilen än marknadsvärdet för motsvarande bil i felfritt skick.

Ansvarsbegränsning

5.4 Säljaren ansvarar inte för fel utöver vad som anges i Villkoren. Säljarens totala ansvar för Bilen är under alla omständigheter begränsat till värdet på Bilen. Säljaren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador eller fel.

6. INBYTESBIL

6.1 I det fall Köparen vid köp eller leasing har bytt in en bil garanterar Köparen att inbytesbilen inte har några för Köparen kända fel, utöver dem som Köparen uttryckligen informerar Säljaren om. Köparen ska vidare till Säljaren lämna uppgifter om ev. reparationer som genomförts på Bilen och/eller huruvida Bilen tidigare varit behäftad med fel eller skador. Köparen ska ersätta Säljaren för skada som kan uppkomma till följd av att Köparen brister i denna upplysningsskyldighet.

6.2 Köparen garanterar att inbytesbilen är Köparens egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att den står som säkerhet för den skuld som anges i Köpeavtalet. I det fall skulden skulle vara högre än vad Köparen har uppgett sänks nettopriset på inbytesbilen med motsvarande belopp.

6.3 Inbytesbilen ska lämnas till Säljaren i samma skick som den var vid värderingstillfället, om inget annat har avtalats. Om inbytesbilen är i annorlunda skick än vid värderingstillfället kan Säljaren kräva en omvärdering, dock inte enbart p.g.a. förändrad körsträcka om denna understiger 150 mil från värderingstillfället. Avdrag görs i sådana fall med 10 kronor per mil. Parterna har också rätt att kräva omvärdering av inbytesbilen om värdet av den bilen, direkt eller indirekt, påverkas genom ändringar i skatter eller liknande myndighetsbeslut med mer än 2 %, dock minst 2 000 kronor.

6.4 Köparen ska betala fordonsskatt, trängselskatt, försäkringar och andra avgifter t.o.m. det datum som inbytesbilen lämnas till Säljaren.

7. SÄLJARENS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID AVBESTÄLLNING INNAN LEVERANS AV BILEN

7.1 Köparen har rätt att avbeställa Bilen utan extra kostnad om det sker innan ett bindande Köpeavtal har ingåtts. Om avbeställning sker efter det att ett bindande Köpeavtal har ingåtts men innan leverans har Säljaren rätt till ersättning.

7.2 Om Köparen avbeställer Bilen inom 1 vecka efter det att ett bindande Köpeavtal har ingåtts har Säljaren som utgångspunkt rätt till ersättning med 1,5 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kronor. Har Bilen försetts med extrautrustning ska Köparen dessutom ersätta Säljarens kostnader för på- och avmontering av utrustningen och övriga kostnader med anledning av detta.

7.3 Om Köparen avbeställer Bilen efter att 1 vecka har passerat sedan ett bindande Köpeavtal har ingåtts har Säljaren som utgångspunkt rätt till ersättning med 7 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kronor. Detta gäller dock inte om Säljaren inte utan betydande förlust kan sälja Bilen vidare till en annan kund. Säljaren har i den situationen istället rätt till ersättning med 15 % av Bilens pris.

8. PERSONUPPGIFTER OCH LÄNKAR

8.1 Köparen garanterar att lämnade personuppgifter är korrekta samt fullständiga. Säljaren ansvarar inte för ev. felaktigt lämnade uppgifter. Säljaren värnar om Köparens personliga integritet och personuppgifter samt eftersträvar en hög nivå av skydd för personuppgifter och använder därför personuppgifterna på ett omsorgsfullt sätt. För Säljarens behandling av personuppgifter gäller Säljarens integritetspolicy, som finns tillgänglig på https://mobergbil.se/gdpr.

8.2 Säljaren kan hänvisa till hemsidor som ligger utanför Säljarens kontroll. Även om Säljaren försöker att säkerställa att Säljaren endast hänvisar till hemsidor som delar Säljarens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter ansvarar inte Säljaren för skydd av information eller personuppgifter som tillhandahålls/behandlas på sådana andra hemsidor.

9. FORCE MAJEURE OCH RESERVATION

9.1 Säljaren är befriad från att fullgöra de förpliktelser som åligger Säljaren vid omständigheter som Säljaren inte har kunnat råda över, såsom, men inte begränsat till, allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, epidemi/pandemi, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänst/vara från underleverantör p.g.a. omständighet som här angetts eller liknande händelser.

9.2 Säljaren reserverar sig för ev. felskrivningar, lagersaldo, prisjusteringar och dylikt.

10. KLAUSULERS GILTIGHET M.M.

10.1 Om en eller flera bestämmelser är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka övriga bestämmelsers giltighet.

10.2 För det fall specifik reglering saknas ska utfyllnad av Villkoren ske genom tillämpning av relevant lagstiftning såsom köplagen.

10.3 Tvist ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion mellan Parterna. För det fall Parterna inte kan nå en samförståndslösning ska tvisten avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans och i enlighet med svensk rätt.

11. KONTAKTUPPGIFTER

Moberg Bil AB
Hildedalsgatan 1, 417 05 Göteborg
031-55 05 50
info@mobergbil.se
www.mobergbil.se

X Moberg Bil använder cookies för att göra webbplatsen så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda webb­platsen godkänner du användningen av cookies.