Avtalsvillkor för däckförvaring

1. Förvaringsavtalet

Genom detta avtal åtar sig Moberg Bil AB att för kundens räkning under förvaringstiden förvara aktuella hjul/däck. Förvaringen sker på de villkor som anges i detta avtal och godkänns av kunden genom att boka tid för skifte/förvar eller betala avgiften för den be-ställda tjänsten.

2. Förvarade däck/hjul

Under förvaringstiden tvättar Moberg Bil AB förvarade hjul och kontrollerar skick samt mönsterdjup. Förvaringen sker i ej temperaturreglerat utrymme.
För konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation. För
näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Moberg Bil AB ansvarar för fel,
endast om kunden inom skälig tid efter det att hen märkt eller borde märka felet underrät-tar och reklamerar till Moberg Bil AB. Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkt när felet upptäcktes. Har förvarningsuppdraget avslutats får kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av dröjsmål endast under förut-sättning att kunden senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat
Moberg Bil AB om att kunden vill åberopa dröjsmålet.

3. Betalningsvillkor

Betalning sker i förskott enligt prislista på Moberg Bil AB:s hemsida och vid dröjsmål med betalning uttas dröjsmålsränta enligt lag. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift

4. Säkerhet m.m. i förvarade däck

Moberg Bil AB har panträtt i förvarade däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot kunden som härrör från detta avtal. Om däcken förkommer eller för-störs har Moberg Bil AB istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäk-ringsbolag eller någon annan.
För konsument med sen betalning får Moberg Bil AB hålla kvar däcken/hjulen till dess att Moberg Bil AB fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt god-tagbar säkerhet för Moberg Bil AB:s fordran.
För konsument som inte har avhämtat däck/hjul innan förvaringstidens utgång gäller
beträffande Moberg Bil AB:s rätt att sälja de förvarade hjulen/däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats (SFS 1985:982)
För näringsidkare med sen betalning har Moberg Bil AB rätt att tidigast 30 dagar efter det att underrättelse om hävning sänts till kunden realisera förvarat gods.
För däck som inte har avhämtats innan förvaringstidens utgång tillfaller däcken Moberg Bil AB enligt ovan, om inte ny avgift har erlagts.

5. Övriga bestämmelser

Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Moberg Bil AB:s skriftliga medgivande. Det åligger kunden att tillse att Moberg Bil AB har aktuella kontaktuppgifter för kallelse till däcksskifte.
Moberg Bil AB har alltid rätt att utgå ifrån att inlämnaren – om inte annat särskilt anges på incheckningsblanketten i samband med incheckning – är ägare av de inlämnade hju-len/däcken. Om äganderätten till hjulen övergår från kunden till någon annan, ska kun-den informera Moberg Bil AB om de ändrade ägarförhållandena och lämna den nya äga-rens kontaktuppgifter till Moberg Bil AB.
Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbar upphörande.

6. Force Majeure

Force Majeure i händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständig-heter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat för-utses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Moberg Bil AB:s sida, som gör att Moberg Bil AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Moberg Bil AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

7. Sekretess & Säkerhet

När du handlar hos Moberg Bil AB lämnar du personuppgifter, leveransuppgifter samt eventuellt andra uppgifter. Dina uppgifter behövs och används för att vi ska kunna ta emot och behandla er order. Vi kommunicerar i första hand via telefon och post. Med uppgifterna kommer automatiserad information om beställning, registrering samt eventu-ella förmånserbjudanden. Du har som kund alltid rätt att begära ett utdrag av registrerade uppgifter, begära att registrerade uppgifter ändras eller raderas.

8. Försäkring

Det åligger kunden att hålla däcken försäkrade. Moberg Bil AB har tecknat en försäkring som vid ersättningsbar brand eller inbrottsskada betalar kundens gällande självrisk, dock max 2 000 kr.

9. Skiftesperioder och förvaringstid.

Skiftesperiod för skifte till sommardäck är 15 mars – 5 maj. Skiftesperiod för skifte till vin-terdäck är 15 oktober – 5 december. Moberg Bil AB åtar sig att förvara hjulen från inläm-ning fram till och med den skiftesperiod som infaller först därefter (”Förvaringstiden”). Av-giften som för förvaret avser är för en förvaringstid. Efter den 5 maj resp. 5 december på-börjas ny förvaringstid

10. Utkörning och uthämtning.

Utlämning av hjul görs enbart inom skiftesperioderna. Utkörning med bil inom 031-området erbjuds till en kostnad om 995 kr/timma. Utkörning med bil utanför 031-området kan erbjudas och pris lämnas då vid förfrågan. Utkörning måste bokas I förväg.